Ulama Ahli Al-Qur’an yang Mirip tapi tak Beda

Oleh: Hanif Luthfi

Sering kita mengenal ulama dari nama masyhurnya. Misalnya kita kenal kitab tafsir Ibnu Katsir dan kita hanya tahu penulisnya bernama Ibnu Katsir. Padahal ahli ilmu Al-Qur’an lain ada yang terkenal juga dengan nama Ibnu Katsir, tapi seorang Ahli Qiraat Sab’u. Dua orang itu berbeda. Ada juga beberapa ulama lain yang mirip namanya, sama-sama ahli ilmu Al-Qur’an

1.      Ibnu Katsir

a.      Ibnu Katsir al-Makkiy (w. 120 H)

Pertama, Ibnu Katsir al-Makkiy; salah seorang Ahli Qira’at Sab’u yang mutawatir. Beliau adalah Abdullah bin Katsir bin Umar bin Abdullah bin Zadan al-Makkiy, termasuk golongan Tabi’in. Beliau lahir tahun 45 H di Makkah dan wafat disana pula tahun 120 H.[1]

b.      Ibnu Katsir ad-Dimasyqi (w. 774 H)

Kedua, Ibnu Katsir Ismail bin umar bin Katsir bin Dhowwa al-Bashri ad-Dimasyqi Abu al-Fida Imaduddin. Beliau termasuk ulama ahli tafsir, sejarawan dan hafidz, lahir tahun 701 H di Syam dan wafat di Damaskus pada tahun 774 H.

Karya terkenal beliau adalah “al-Bidayah wa an-Nihayah”, “Tafsir al-Qur’an al-Karim”, “Jami’ al-Masanid”.[2]

2.      At-Thabari

a.      Ibnu Jarir at-Thabari (w. 310 H)

Pertama, Ibnu Jarir at-Thabari. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid at-Thabari Abu Ja’far, lahir di Thabaristan tahun 224 H lalu bermukim dan Baghdad dan wafat disana tahun 310 H.

Thabaristan sendiri adalah sebuah daerah yang terletak di sekitar utara Negri Iran saat ini. Kata Thabaristan berasal dari bahasa Persia, -istan mempunyai arti Negri. Thabari secara bahasa artinya kapak, atau alat yang digunakan untuk memotong kayu.

Karya beliau yang terkenal adalah Tafsir Thabari, atau yang bernama “Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an”, dan “Tarikh at-Thabari”.[3]

b.      At-Thabari al-Faqih (w. 694 H)

Kedua, at-Thabari Muhibbuddin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad at-Thabari Abu al-Abbas, seorang hafidz, faqih dari madzhab Syafi’i. Beliau lahir tahun 615 H dan wafat tahun 694 H.[4]

Beliau menulis kitab “Dhakhair al-‘Uqba fi Manaqib Dzawi al-Qurba”, “ar-Riyadh an-Nadhirah fi Manaqib al-Asyrah”, “as-Simthu as-Tsamin fi Manaqib Ummahat al-Mu’minin”.

Ketiga, at-Thabari Thahir bin Abdullah bin Thahir at-Thabari Abu at-Thayyib as-Syafi’i. Beliau lahir di Thabaristan tahun 348 H lalu hidup di Baghdad dan wafat disana tahun 450 H. Karangan beliau yang cukup terkenal adalah “Syarah Mukhtashar al-Muzani”.[5]

3.      Ibnu al-Arabi dan Ibnu Arabi

a.      Ibnu al-Arabi (w. 543 H)

Pertama, Ibnu al-Arabi (dengan Al-) al-Maliky. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad al-Ma’arify al-Isybily al-Maliky atau yang lebih terkenal dengan sebutan Abu Bakar Ibnu al-Arabi al-Qadhi, lahir di Isybiliyah tahun 468 H dan wafat tahun 543 H.

Beliau termasuk ulama besar dari Madzhab Maliky, karyanya diantaranya “Ahkam al-Qur’an”, “al-Awashim min al-Qawashim”.[6]

b.      Ibnu Arabi (w. 638 H)

Kedua Ibnu Arabi (tanpa Al-) as-Shufi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Arabi bin at-Tha’i al-Andalusi atau yang lebih terkenal dengan sebutan Abu Bakar al-Hatimi atau Muhyiddin Ibnu Arabi. Beliau adalah tokoh sufi dan teologi yang disebut-sebut pencetus paham wihdat al-wujud, lahir di Andalusia tahun 560 H dan wafat tahun 638 H.

Karya beliau yang terkenal adalah “al-Futuhat al-Makkiyyah”, “Fushush al-Hikam”, “al-Washaya”.[7]

4.      As-Syathibi

a.      Asy-Syathibi Qari’ (w. 672 H)

Kedua, as-Syathibi ahli Qira’at. Beliau adalah Muhammad bin Sulaiman bin Muhammad al-Ma’afiri Abu Abdillah as-Syathibi. Beliau lahir tahun 585 H dan wafat di Iskandariyyah tahun 672 H.

Kitab beliau yang terkenal adalah “al-Lum’ah al-Jami’ah fi Tafsir al-Qur’an”, “Syaraf al-Maratib wa al-Manazil fi al-Qira’at”, “an-Nubadz al-Jaliyyah fi Alfadz ishthalaha alaiha as-Shufiyyah”.[8]

b.      Asy-Syathibi al-Malikiy (w. 790 H)

Pertama, as-Syathibi al-Maliky. Nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnathi, seorang ahli Ushul Fiqih dan ulama madzhab Maliky, wafat tahun 790 H.

Kitab beliau tak asing bagi kita, diantaranya “al-I’tisham”, “al-Muwafaqat”.[9]

5.      Al-Alusi

a.      Al-Alusi al-Kabir (w. 1270 H)

Pertama, al-Alusi al-Kabir Syihabuddin Abu as-Tsana’, Mahmud bin Abdullah al-Husain al-Alusi. Beliau seorang ahli tafsir, ahli hadits, sastrawan dan ulama Baghdad, lahir tahun 1217 H dan wafat tahun 1270 H. Karya yang terkenal dari beliau adalah ”Ruh al-Ma’ani”.

b.      Al-Alusi (w. 1317 H)

Kedua, al-Alusi Nu’man bin Mahmud bin Abdullah Abu al-Barakat, lahir tahun 1252 H dan wafat tahun 1317 H di Baghdad. Kitab yang terkenal dari beliau adalah “Jala’ al-Ainain fi Muhakamat al-Ahmadain”, “al-Ayat al-Bayyinat fi Hukmi Sama’ al-Amwat Inda al-Hanafiyyah as-Sadat”.

c.       Al-Alusi (w. 1342 H)

Ketiga, al-Alusi Abu al-Ma’ali Mahmud Syukri bin Abdullah bin Syihab ad-Din Mahmud. Beliau adalah cucu dari al-Alusi al-Kabir Syihabudiin. Beliau lahir di Baghdad tahun 1273 H dan wafat disana pula pada 1342 H. Karangan beliau yang cukup terkenal adalah “Bulugh al-Arib fi Ahwal al-Arab”, Mukhtashar at-Tuhfah al-Itsna Asyariyyah”, “Tarikh Najd”.


[1] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 4/115

[2] Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H), Ad-Durar al-Kaminah, hal. 1/373

[3] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 6/69

[4] Tajuddin as-Subki (w. 771 H), Thabaqat as-Syafiiyyah, hal. 5/8

[5] Tajuddin as-Subki (w. 771 H), Thabaqat as-Syafiiyyah, hal. 3/176

[6] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 6/230

[7] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 6/281

[8] Shalahuddin Khalil as-Shafadi (w. 764 H), al-Wafi bi al-Wafayat, hal. 3/128

[9] Muhammad Abdul Haiy al-Kattani (w. 1382 H), Fihris al-Faharis, hal. 1/134